Brafon nieuwsberichten

Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) biedt de Eerste Kamer en Tweede Kamer, namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het overeengekomen Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aan.

Met dit bestuursakkoord onderschrijven de vertegenwoordigers van de VNG en daarbinnen de G4, G40 (grotestedenbeleid) en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland het belang van introductie van een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging voor de bouwsector. De afspraken in het akkoord sluiten aan op de brief die de Minister op 29  juni jl aan de Kamer heeft gestuurd.

Volgens de Minister laten incidenten in de bouw zien dat de huidige bouwpraktijk dringend verbetering behoeft. Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid van oktober 2018 toont voor volgens Ollongren de noodzaak ook aan. Met dit bestuursakkoord ligt er naar haar mening nu een stevige en breed gedragen grondslag voor succesvolle invoering en implementatie van een effectief stelsel van kwaliteitsborging.

De minister stelt in de brief te streven naar een inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit zal zijn op 1 januari 2021. De minister maakt, na overleg met bij de bouw betrokken marktpartijen, uiterlijk een half jaar voor 1 januari 2021 bekend in hoeverre het stelsel per die datum op verantwoorde wijze kan worden ingevoerd.

Lees het volledige Bestuursakkoord 

Het volledige Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen kunt u hier lezen. 

Uitgelicht / meest gelezen

Kennispublicatie: Bent u voorbereid op de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid?

Het Bouwbesluit 2012 komt te vervallen. Deze wordt vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), dat wordt aangestuurd vanuit de komende Omgevingswet. Dit is waarschijnlijk geen nieuws voor u, maar de verschillende wijzigingen zullen nog niet allemaal bekend zijn. Met deze kennispublicatie leggen we graag de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid uit.  

Lees verder...Kennispublicatie: Houten deuren in vluchtroutes met een beschermde status. Is dat toegestaan?

In of grenzend aan (extra) beschermde vluchtroutes worden in de praktijk veelal houten deuren toegepast, zowel brandwerende deuren als ‘standaard’ houten deuren (bijvoorbeeld de toegangsdeuren van meterkasten, die direct grenzen aan de (extra) beschermde vluchtroutes). De veel gehoorde vraag is ontstaan in hoeverre het toegestaan is om houten deuren te plaatsen in (extra) beschermde vluchtroutes. In deze kennispublicatie wordt hier een antwoord op gegeven. Lees verder...


Stand van zaken over Kamerbrief brandveiligheid ouderen

door Bart Lohuis en Willemijn Potze

Op 31 januari 2019 is er een Kamerbrief verzonden met daarin een aantal punten aangaande brandveiligheid in woongebouwen en woningen. In deze brief stonden punten die met name gericht waren op vergroten van de brandveiligheid voor ouderen die langer thuis blijven wonen. Een aspect dat in de Kamerbrief wordt benoemd is de noodzaak tot het zelfsluitend uitvoeren van brandwerende toegangsdeuren van woningen. Brafon licht dit punt graag toe en kijkt verder wat er nou eigenlijk meer in de brief staat en welke consequenties dit met zich meebrengt. Lees verder...