Brafon nieuwsberichten

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

door Brafon Brandveiligheidsmanagement

De Eerste Kamer heeft dinsdagavond met een ruime meerderheid de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Daarmee is een eind gekomen aan een jarenlange aanlooptijd naar de invoering van dit wetsvoorstel. Met de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt de consument beter beschermd. Er komt een kwaliteitscontroleur die het bouwplan toetst op risico’s en op de bouwplaats controleert of het werk aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet.

Binnen de bouwwereld wordt al over een historische dag gesproken, nu het wetsvoorstel definitief is aangenomen. Want er gaat veel veranderen in de bouwwereld. In eerste instantie is de wet op ‘simpele bouwwerken’ (zoals woningen) gericht. Voor infrastructurele bouwwerken of andere complexe gebouwen zal de wetgeving in een later stadium tegen het licht gehouden worden.

Wat houdt de nieuwe wet precies in?

Met de nieuwe wet is een nieuw stelsel van kwaliteitsboring ingevoerd, waardoor de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument versterkt wordt. Bij de oplevering van een bouwwerk moet de aannemer aantonen dat aan de regelgeving is voldaan. Volstaat nu nog een vergunning, in de toekomst zal alles vastgelegd moeten worden in een zogeheten opleverdossier. In plaats van de huidige, vaak papieren toets worden bouwers ook verplicht een onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitscontroleur in te schakelen. Wanneer echter bij de oplevering van een bouwwerk blijkt dat er niet volgens de regelgeving is gewerkt, of dat er niet aan afspraken is voldaan, hebben opdrachtgevers vanaf nu betere mogelijkheden om de aannemer aan te sporen de fouten te herstellen.

 

Animatie van de Rijksoverheid

Reactie van de minister

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren reageert op de website van de Rijksoverheid verheugd op de instemming van de Eerste Kamer. “Het is een belangrijk moment omdat na jaren debat er nu brede parlementaire steun is voor een nieuw stelsel. Daarmee krijgen consumenten het bouwwerk waar ze recht op hebben en kunnen veiligheidsincidenten beter worden voorkomen.”

Intrede van de wet

Het nieuwe stelsel treedt stapsgewijs in werking en geldt vanaf 1 januari 2021 eerst voor bouwwerken in de laagste risicoklasse. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden. Dat geeft alle betrokken partijen de kans ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze van toezicht in de bouw.

Uitgelicht / meest gelezen

Kennispublicatie: Bent u voorbereid op de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid?

Het Bouwbesluit 2012 komt te vervallen. Deze wordt vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), dat wordt aangestuurd vanuit de komende Omgevingswet. Dit is waarschijnlijk geen nieuws voor u, maar de verschillende wijzigingen zullen nog niet allemaal bekend zijn. Met deze kennispublicatie leggen we graag de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid uit.  

Lees verder...Kennispublicatie: Houten deuren in vluchtroutes met een beschermde status. Is dat toegestaan?

In of grenzend aan (extra) beschermde vluchtroutes worden in de praktijk veelal houten deuren toegepast, zowel brandwerende deuren als ‘standaard’ houten deuren (bijvoorbeeld de toegangsdeuren van meterkasten, die direct grenzen aan de (extra) beschermde vluchtroutes). De veel gehoorde vraag is ontstaan in hoeverre het toegestaan is om houten deuren te plaatsen in (extra) beschermde vluchtroutes. In deze kennispublicatie wordt hier een antwoord op gegeven. Lees verder...


Stand van zaken over Kamerbrief brandveiligheid ouderen

door Bart Lohuis en Willemijn Potze

Op 31 januari 2019 is er een Kamerbrief verzonden met daarin een aantal punten aangaande brandveiligheid in woongebouwen en woningen. In deze brief stonden punten die met name gericht waren op vergroten van de brandveiligheid voor ouderen die langer thuis blijven wonen. Een aspect dat in de Kamerbrief wordt benoemd is de noodzaak tot het zelfsluitend uitvoeren van brandwerende toegangsdeuren van woningen. Brafon licht dit punt graag toe en kijkt verder wat er nou eigenlijk meer in de brief staat en welke consequenties dit met zich meebrengt. Lees verder...