Brafon nieuwsberichten

Kennispublicatie: Brand in veestallen; wat zegt de wetgeving erover?

door Brafon Brandveiligheidsmanagement

Jaarlijks sterven gemiddeld 70.000 dieren als gevolg van stalbranden. Door schaalvergroting en een toename van elektrische apparatuur is het de verwachting dat dit aantal verder zal toenemen. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft onderzoek gedaan naar de brandveiligheid in stallen.

Vanuit het onderzoek van het IFV is vastgesteld dat met betrekking tot de jaren 2012 tot en met 2015 er een stijging in het aantal dieren dat overleed als gevolg van stalbranden heeft plaatsgevonden. Zie onderstaande tabel:

 

Aantal stallen 2012   

Aantal dieren 2012

Aantal stallen 2013

Aantal dieren 2013

Aantal stallen 2014

Aantal dieren 2014

Aantal stallen 2015

Aantal dieren 2015*

Varkens

6

4.600

9

7.781

5

5.770

2

2.000

Pluimvee

4

86.030

5

32.000

4

17.000

3

124.000

Kalveren

1

3

4

515

1

0

2

43

Overig rundvee

4

1

5

4

15

28

1

 

Totaal

15

90.634

23

40.300

25

22.798

8

126.043

* 2015 zijn cijfers tot 1 november 2015 meegenomen.
Bron: IFV.  


Risico’s bij stalbranden zijn relatief groot. Het onderzoek stelt dat dit voortkomt vanuit de volgende factoren:

  • Grote vuurlast bouwmaterialen, inventaris en apparatuur
  • Verbindingen tussen gebouwen en/of compartimenten
  • Afgelegen gebieden waardoor bluswater niet voorhanden is
  • Een late ontdekking van de branden

Naast bovengenoemde factoren is het aantal dode dieren (gemiddeld 70.000) een factor wat de gevolgen van een veestalbrand groot maakt.
 

Bouwbesluit 2012 en NEN 6060:

Net als alle bouwwerken in Nederland moeten veestallen voldoen aan het Bouwbesluit 2012. In dit Bouwbesluit is in een wijziging op 1 april 2014 de gebruiksfunctie “lichte industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van dieren” toegevoegd. Deze functie doelt op het voor productie houden van dieren, in de praktijk ook wel als stallen aangemerkt. Belangrijkste prestatie-eisen die verschillen van de lichte industriefunctie zijn:
 

  • Bij nieuwbouw en mogelijk bij verbouw moeten constructieonderdelen en aankleding voldoen aan een brandklasse B (voor zover deze grenzen aan de binnenlucht) in plaats van D. Aangaande het niveau bestaande bouw, zoals verwoord in het Bouwbesluit bestaan tussen beide subgebruiksfuncties geen verschillen.
  • Bij nieuw- en mogelijk bij verbouw moeten technische ruimten worden gezien als een afzonderlijk brandcompartiment. Hierbij geldt een WBDBO-eis van ten minste 60 minuten.
     

Als stallen de maximale oppervlakte van 2500 m² bij nieuwbouw (3000 m² voor bestaande bouw) overschrijden, kan indien gewenst gebruik worden gemaakt van de gelijkwaardigheidsbepaling die is benoemd in het Bouwbesluit (zie artikel 1.3). Veelal wordt hierbij gebruik gemaakt van de NEN 6060. In de basis mag een veestal niet groter zijn dan 2.500 m², wel kan een veestal onderdeel uitmaken van een groter brandcompartiment op basis van de NEN 6060.

Als gebruik wordt gemaakt van de NEN 6060 Bijlage J kan een veestal worden vergroot (> 2.500 m²). De maximale grootte is hierbij afhankelijk van de gehouden dieren en het gekozen maatregelenpakket, zoals verwoord in Bijlage J. In de onderstaande tabel is aangegeven welke omvang het brandcompartiment mag hebben.  
 

Maatregelpakket     

Maximale omvang (m2)

MP rundveestal A 3.950
MP rundveestal B 5.750
MP rundveestal C 6.650
MP varkensstal A 3.525
MP varkensstal B 4.900
MP varkensstal C 5.600
MP pluimveestal A 3.825
MP pluimveestal B 4.900
MP pluimveestal C 5.400

Uitgelicht / meest gelezen

Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld

De inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld. Dat maakte minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen D66) middels een algemene brief aan de Tweede Kamer bekend. De regering was voornemens om de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking te laten treden, maar dat blijkt dus onhaalbaar.  Lees verder...


Kennispublicatie: Brandgevaarlijke opslag in beschermde vluchtroute

De brand in een woonflat in Arnhem, op nieuwjaarsdag, heeft de discussie over de brandveiligheid van woongebouwen en het hierin vereiste brandveilige gebruik doen oplaaien. Brafon Brandveiligheidsmanagement deelt in deze kennispublicatie de wettelijke eisen rondom brandgevaarlijke opslag in beschermde vluchtroutes. Lees verder...


Onderzoek naar aantal reddingen bij woningbrand

Meer dan 800 personen zijn in de periode 2016-2018 door de brandweer gered bij een woningbrand. Dat blijkt uit cijfers die de Brandweeracademie dinsdag bekend maakte in het rapport Reddingen bij brand 2016-2018. In totaal trad de brandweer bij 245 woningbranden reddend op. Vooral ’s avonds en ’s nachts bood de brandweer de reddende hand. Vaak vonden de reddingen in gestapelde bouw en/of portiekflats plaats. Lees verder...