Brafon nieuwsberichten

Minister stuurt gemeenten een brief om gebouwen te inventariseren

door Brafon Brandveiligheidsmanagement

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft alle gemeenten een brief gestuurd om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren op brandveiligheid. Tevens vraagt zij de gemeenten er op toe te zien dat de eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid. Indien noodzakelijk worden zijn ook aangespoord maatregelen te treffen.

De minister stuurt deze brief nadat ze dit enkele maanden geleden al aankondigde. Het onderzoek naar de brandveiligheid van gevels volgt op de fatale brand in London, waarbij een flatgebouw volledig afbrandde. De zorgen die daarna ontstonden waren aanleiding voor actie in ons land.

Rijksoverheid stelt protocol en speciale tool beschikbaar

Voor de inventarisatie en het onderzoek aan de gevels heeft het ministerie een protocol opgesteld. De minister schrijft in haar brief: “In samenspraak met de Vereniging Bouw- en woningtoezicht Nederland (VBWTN) en Brandweer Nederland heb ik een protocol Inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevels opgesteld waarmee u de meest risicovolle gebouwen in uw gemeente kunt selecteren.” Tevens is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels. Deze documenten zijn te downloaden op de website van de Rijksoverheid.

Uitvoering van de onderzoeken

De minister vervolgt haar brief: “Over de uitvoering van de onderzoeken wordt door mij periodiek overlegd met de VBWTN en Brandweer Nederland. U hoeft mij als afzonderlijke gemeente niet te informeren over de uitvoering van de onderzoeken. Wel ligt in de rede dat u uw gemeenteraad informeert. Ik vind het belangrijk dat gebouwen in uw gemeente brandveilig zijn voor bewoners of gebruikers. Ik doe daarom een beroep op u om zo spoedig mogelijk de inventarisatie uit te voeren en onderzoeken in gang te zetten.”

Uitgelicht / meest gelezen

Kennispublicatie: Bent u voorbereid op de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid?

Het Bouwbesluit 2012 komt te vervallen. Deze wordt vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), dat wordt aangestuurd vanuit de komende Omgevingswet. Dit is waarschijnlijk geen nieuws voor u, maar de verschillende wijzigingen zullen nog niet allemaal bekend zijn. Met deze kennispublicatie leggen we graag de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid uit.  

Lees verder...Kennispublicatie: Houten deuren in vluchtroutes met een beschermde status. Is dat toegestaan?

In of grenzend aan (extra) beschermde vluchtroutes worden in de praktijk veelal houten deuren toegepast, zowel brandwerende deuren als ‘standaard’ houten deuren (bijvoorbeeld de toegangsdeuren van meterkasten, die direct grenzen aan de (extra) beschermde vluchtroutes). De veel gehoorde vraag is ontstaan in hoeverre het toegestaan is om houten deuren te plaatsen in (extra) beschermde vluchtroutes. In deze kennispublicatie wordt hier een antwoord op gegeven. Lees verder...


Stand van zaken over Kamerbrief brandveiligheid ouderen

door Bart Lohuis en Willemijn Potze

Op 31 januari 2019 is er een Kamerbrief verzonden met daarin een aantal punten aangaande brandveiligheid in woongebouwen en woningen. In deze brief stonden punten die met name gericht waren op vergroten van de brandveiligheid voor ouderen die langer thuis blijven wonen. Een aspect dat in de Kamerbrief wordt benoemd is de noodzaak tot het zelfsluitend uitvoeren van brandwerende toegangsdeuren van woningen. Brafon licht dit punt graag toe en kijkt verder wat er nou eigenlijk meer in de brief staat en welke consequenties dit met zich meebrengt. Lees verder...