Brandveiligheidsmanagement

Bel met Brafon: 088 - 008 83 45

Blijf op de hoogte van de actualiteiten!

Nieuwsberichten en Kennispublicaties

De wereld van brandveiligheid is continu in beweging. Verschillende normen worden uitgebracht en andere worden juist gewijzigd. Houd uw kennis op het juiste peil. Brafon selecteert voor u de meest interessante en actuele nieuwsberichten.

Regelmatig stelt Brafon ook kennispublicaties beschikbaar die verder ingaan op de actualiteit. Dankzij deze kennispublicaties biedt Brafon u wat extra verdieping over allerlei brandveiligheidsonderwerpen. Via onze social media kanalen delen wij alle berichten ook met u. 

Nieuwsberichten

Kennispublicatie: Dakbranden bij woongebouwen  | 19-10-2023

De dakbranden in Amsterdam, Apeldoorn en Arnhem (juni 2023) hebben geleid tot vragen en discussie op gebied van brandveiligheid van daken van met name woongebouwen. Waar moet een dak aan voldoen? Op welke wijze is dit wettelijk vastgelegd? Wie is verantwoordelijk de brandveiligheid van het dak? Wat is de relatie tussen dakbranden en zonnepanelen?  In deze kennispublicatie geven wij u inzicht in de bovenstaande vragen.  

Kennispublicatie: Brandveiligheid in parkeergarages en elektrische voertuigen  | 22-09-2023

Als gevolg van de verduurzaming van de energievoorzieningen en de snelle ontwikkelingen van de technologieën op dit gebied neemt het aantal elektrische auto’s op Nederlandse wegen alsmaar toe. Om het gebruik van voertuigen aangedreven door niet fossiele brandstoffen te stimuleren en te faciliteren worden er steeds meer oplaadpunten in parkeergarages gerealiseerd. Maar welke invloed heeft deze ontwikkeling op de brandveiligheid van parkeergarages? Gezien op dit moment de vigerende Nederlandse bouwregelgeving nog geen specifieke eisen m.b.t. het opladen van elektrische auto’s in parkeergarages bevat en de repressieve mogelijkheden voor brandbestrijding door de brandweer gelimiteerd zijn, worden in deze kennispublicatie een aantal adviezen aangaande het parkeren en opladen van elektrische voertuigen gepresenteerd. Deze kennispublicatie is primair bedoeld om het beleid van woningcorporaties vast te stellen en is een vervolg op een eerder door Brafon uitgebrachte kennispublicatie.  

Vitesse G-trofee was weer een succes! | 13-09-2023

Vorige week hebben wij met veel plezier ondersteund bij de Vitesse G-troffee. Wij maken deel uit van de Business Club Vitesse-GelreDome club Vitesse Geldredome, daardoor zijn wij ook deel van stichting Vitesse Betrokken. Al enkele jaren op rij heeft stichting Vitesse Betrokken het G-Trofee voetbaltoernooi georganiseerd, een evenement bedoeld voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking. Elk jaar nemen wij met onze collega's van Brafon Brandveiligheidsmanagement deel aan het G-trofee toernooi.

Kennispublicatie: Toezicht en handhaving gebruiksmeldingen op basis van de Omgevingswet | 16-08-2023

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) verplicht in bepaalde gevallen een gebruiksmelding (melding brandveilig gebruik) voordat een gebouw in gebruik genomen mag worden. Deze gebruiksmeldingsplicht hangt af van de gebruiksfunctie van het gebouw of van het aantal personen dat daarin tegelijk zal verblijven. In deze kennispublicatie wordt meer inzicht gegeven over toezicht en handhaving gebruiksmeldingen op basis van de omgevingswet.

Kennispublicatie: Nut en noodzaak van een ontruimingsplan (meerdere gebruikers) | 25-07-2023

Het komt regelmatig voor dat er in één gebouw meerdere gebruikers aanwezig zijn. In deze situaties is het belangrijk dat de ontruimingsprocedures goed op elkaar zijn afgestemd. Hoe werken de verschillende gebruikers samen tijdens een ontruiming of andere calamiteit binnen het gebouw? Wie neemt welke verantwoordelijkheid? Er zijn verschillende mogelijkheden voor het opstellen van ontruimingsplannen waarbij meerdere gebruikers aanwezig zijn. Hierover wordt in kennispublicatie een nadere toelichting gegeven.  

Kennispublicatie: Automatische bewaking in ruimtes met wasmachines en/of wasdrogers | 13-06-2023

Het komt regelmatig voor dat wasmachines en wasdrogers geplaatst worden in bad- en doucheruimten. Ook kan het voorkomen dat een wasmachine of een wasdroger bij een verbouwing of een herinrichting van een bewaakte ruimte naar een opslagruimte zonder een automatische brandmelder verplaatst wordt. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen waarbij het risico bestaat dat de aanwezigen in het gebouw (inclusief eventuele BHV-organisatie) niet tijdig worden gealarmeerd bij een beginnende brand. In deze kennispublicatie leest u meer over de automatische bewaking in ruimtes met wasmachines en/of wasdrogers.

Kennispublicatie: Gebruiksmeldingen & omgevingsvergunning brandveilig gebruik | 23-05-2023

In deze kennispublicatie geven wij inzicht in de huidige eisen omtrent de omgevingsvergunning brandveilig gebruik en de gebruiksmelding, zoals deze voortvloeien uit het huidige publiekrecht. Aanvullend hierop worden de wijzigingen inzake deze omgevingsvergunning en gebruiksmelding vanuit de komende Omgevingswet toegelicht.

Kennispublicatie: Brandklasse textiele vloerbedekking | 09-05-2023

De gemeenschappelijke verkeersruimten van woongebouwen worden veelal ten behoeve van een gezellige woonsfeer met meubels ingericht en voorzien van aankleding (zoals schilderijen, verlaagde plafonds en vloerbedekking). Dat deze inrichting en aankleding de brand- en vluchtveiligheid binnen een woongebouw significant kan beïnvloeden is mede uit de recentelijke nieuwjaarsbrand in de galerijflat in Arnhem (2020) waarbij twee personen om het leven zijn gekomen gebleken.

Kennispublicatie: Wordt het niet eens tijd om uw Programma van Eisen opnieuw te bekijken?  | 18-04-2023

Heeft uw brandmeldinstallatie (BMI) en ontruimingsalarminstallatie (OAI) een actueel Programma van Eisen (PvE)? Zo ja, mooi, dan is het voor u waarschijnlijk helemaal duidelijk hoe de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie functioneert ten tijde van een brand.  Maar wat nu als het Programma van Eisen al een behoorlijk aantal jaren oud is en niet meer aansluit op de huidige situatie binnen uw gebouw. Op het moment dat het PvE niet meer strookt met de daadwerkelijke situatie bestaat de mogelijkheid dat zich een onveilige situatie kan voordoen. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat de bewakingsomvang vergroot moet worden (meer melders plaatsen). Als eigenaar/gebruiker bent u verantwoordelijk voor het hebben van een (brand)veilig gebouw en bent u in overtreding indien dit niet het geval is. 

Kennispublicatie: Een ontruimingsoefening uitgevoerd, hoe nu verder? | 05-04-2023

Organisaties uit verschillende branches voeren jaarlijks ontruimingsoefeningen uit. Als adviseurs op het gebied van brandveiligheid komen wij het vaak tegen dat er wel jaarlijks ontruimingsoefeningen worden uitgevoerd, maar dat er niet goed geëvalueerd wordt en dat eventuele actiepunten uit deze oefeningen blijven liggen. Dit komt vaak doordat de personen binnen de organisaties niet weten wie of hoe deze actiepunten opgepakt dienen te worden. Dit is niet alleen zonde van alle kennis, tijd en energie die er in deze oefeningen is gaan zitten maar zorgt uiteindelijk onder aan de streep ook voor onwenselijke en onveilige situaties. Maar hoe pak je de adviezen en actiepunten die uit de ontruimingsoefeningen zijn gekomen dan op?

Kennispublicatie: ​Harmonisatieafspraken en interpretatiebesluiten | 15-03-2023

Vanuit het Bouwbesluit 2012 wordt voor bepaalde brandbeveiligingsinstallaties de aanwezigheid van een inspectiecertificaat volgens het CCV-inspectieschema brandbeveiligingssyteem versie 12.0 geëist.  Deze eisen worden gesteld op basis van bepaalde criteria en gelden voor brandmeldinstallaties, ontruimingsalarminstallaties, vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen (VBB) en rookbeheersingsinstallaties. Maar wat wordt er geëist?  In deze kennispublicatie beperken we ons tot de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.

Kennispublicatie: Goederen in vluchtwegen  | 22-02-2023

De manier waarop een gebouw wordt ingericht en aangekleed is de afgelopen jaren sterk veranderd door o.a. steeds meer gebruik te maken van synthetische en/of brandbare materialen. Uit diverse onderzoeken is geconcludeerd dat dit bij brandsituaties kan resulteren tot een snellere brand- en rookontwikkeling en een significante toename van bij verbranding vrijkomende toxische stoffen. Aanvullend hierop kunnen goederen en inrichting in vluchtroutes fungeren als obstakel. 

Kennispublicatie: Het stay-in-place concept  | 14-02-2023

De huidige wet- en regelgeving (Bouwbesluit 2012) gaat bij brand uit van een ontruimingsconcept, waarbij een gebouw totaal of gedeeltelijk moet worden ontruimd. Hierbij wordt er geen rekening gehouden met de ontvluchting van de doelgroep die niet in staat is om zelfstandig te vluchten. Sinds enkele jaren wordt het stay-in-place concept als een mogelijk alternatief voor- dan wel een aanvulling op het ontruimingsconcept voorgedragen.  In deze kennispublicatie lichten wij dit concept verder toe. 

Fijne feestdagen | 24-12-2022

Het afgelopen jaar hebben we weer veel uitdagende projecten mogen uitvoeren en daarnaast ook leuke opleidingen mogen verzorgen. We hebben samen met onze relaties geprobeerd Nederland nog brandveiliger te maken. Daar gaan wij in 2023 volop mee door!Wij zijn trots op het vertrouwen dat onze opdrachtgevers in ons hebben en kijken uit naar een mooi en brandveilig 2023.

Jaarlijkse donatie aan Stichting Vitesse Betrokken | 24-12-2022

Ook in 2022 doneert Brafon Brandveiligheidsmanagement het budget voor relatiegeschenken aan Stichting Vitesse Betrokken. De donatie aan het goede doel is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden voor dé specialist in brandveiligheid. 

Kennispublicatie: Brandweerkluis of -buis, wanneer is wat verplicht? | 20-10-2022

Elk bouwwerk waarin personen verblijven moet beschikken over een brandweeringang. Dat staat zo beschreven in het Bouwbesluit 2012. Deze ingang wordt in geval van brand gebruikt door de brandweer. Verschillende manieren kunnen toegepast worden om het binnentreden door de brandweer te faciliteren. Een van de mogelijkheden is een brandweerbuis of -kluis. Maar wanneer is het vereist een dusdanig systeem aan te brengen? In onderstaande kennispublicatie duiken we in de regelgeving omtrent deze brandweerbuis en -kluis.

Ondersteuning bij G-Trofee Vitesse weer een succes | 22-09-2022

Brafon Brandveiligheidsmanagement was net als vorig jaar aanwezig op Sportcentrum Papendal om Stichting Vitesse Betrokken te ondersteunen bij de organisatie van de unieke G-Trofee. Het voetbaltoernooi voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking, was evenals een jaar geleden een succes.

Vier nieuwe Noodverlichtingsdeskundigen binnen Brafon | 14-07-2022

Een feestje op kantoor! Liefst vier collega’s behaalden afgelopen periode hun diploma Noodverlichtingsdeskundige. Zij volgden de gelijknamige opleiding bij zusterorganisatie Obex Opleidingen en hebben vervolgens bij CITO het officiële examen afgelegd. Met succes!

Juiste zienswijze inzake Rookwerendheid van deuren | 22-06-2022

De verbouwvoorschriften inzake rookwerendheid van deuren biedt ruimte voor verschillende interpretaties. Dat ondervonden wij de afgelopen maanden nadat wij, namens een van onze relaties, met de desbetreffende Veiligheidsregio niet tot overeenstemming konden komen. Nadat Brafon en de Veiligheidsregio beide een zienswijze hadden ingediend bij de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB), stelde de ATGB dat de zienswijze van Brafon een juiste is. Na overleg en verdere onderbouwing heeft de Veiligheidsregio de zienswijze van Brafon uiteindelijk ook geaccordeerd. Omdat blijkbaar veel onduidelijkheid heerst over dit onderwerp, lichten we de zienswijze, zoals deze door het ATGB is beoordeeld, graag toe.

Kennispublicatie Sturing brand- en rookkleppen | 07-04-2022

Op 1 juli 2021 zijn meerdere voorschriften toegevoegd aan en aangepast in het Bouwbesluit 2012. Er zijn onder andere voorschriften met betrekking tot rookwerendheid opgenomen in de bouwregelgeving. Maar welke aanpassingen zijn daadwerkelijk toegevoegd en welke normen gelden nu? En wat wordt er nu geëist met betrekking tot brand- en rookkleppen? Met deze nieuwste kennispublicatie duiken we dieper in de wet- en regelgeving omtrent deze bouwkundige aanpassingen.

Kennispublicatie: Rookmelders in bestaande bouw | 31-03-2022

Rookmelders worden vanaf 1 juli 2022 verplicht voor alle woonfuncties. Tot die datum zijn rookmelders (conform NEN 2555) bij woonfuncties (regulier en voor zorg) enkel verplicht voor een nieuw te bouwen woonfunctie of bij een functiewijziging. Die regelgeving krijgt per 1 juli 2022 dus een update. Hoe zit deze regelgeving in elkaar? We verduidelijken in deze kennispublicatie een en ander.

Kennispublicatie Invoering van de Wkb | 24-02-2022

Na invoering van de Omgevingswet (inwerkingtreding op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023), van waaruit onder andere het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) wordt aangestuurd, vervalt de toetsing van het bouwtechnische deel van de omgevingsvergunning activiteit bouwen (door het bevoegd gezag) voor een aantal bouwwerken en wordt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen van kracht. Met deze kennispublicatie geven wij u een inzicht in deze nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb).

Ontwerpbesluit brandveiligheid parkeergarages | 18-02-2022

De Rijksoverheid heeft het ontwerpbesluit ‘Brandveiligheid parkeergarages (Besluit Bouwwerken Leefomgeving)’ gepubliceerd. Met de aanscherping van verschillende (bouwkundige) eisen omtrent de brandveiligheid van parkeergarages moet het risico een moeilijke hulpverlening worden geminimaliseerd. Gebleken is dat de kans dat er bij een brand in een parkeergarage meerdere auto’s in brand raken en dat deze brand zich steeds verder verplaatst is toegenomen.

Tweede collega behaalt diploma Omgevingsrecht | 14-01-2022

Het jaar direct starten met een diploma op zak. Onze collega Nick Warnshuis doet het. Hij ontving onlangs het diploma Omgevingsrecht van Bestuursacademie Nederland. Eerder behaalde ook collega Bart Lohuis hetzelfde diploma. Zodoende bereidt Brafon zich optimaal voor op de aankomende Omgevingswet, welke zeer waarschijnlijk medio 2022 van kracht moet worden.

Fijne feestdagen gewenst | 24-12-2021

Het afgelopen jaar was een bijzonder en intensief jaar, waarin we veel projecten hebben mogen uitvoeren. De komende week genieten we van een weekje vrij, maar vanaf 3 januari zijn we weer bereikbaar. Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond en brandveilig 2022 toe! 

Kennispublicatie: Brandveiligheid van grote brandcompartimenten | 23-12-2021

Aan de omvang van brandcompartimenten worden eisen gesteld in het Bouwbesluit 2012 om te voorkomen dat een brand onbeheersbaar wordt. Deze eisen staan beschreven in verschillende normen, zoals de NEN6060. Maar wat schrijft deze NEN hierover eigenlijk voor? En geldt dit voor nieuwbouw of bestaande bouw? We duiken deze maand met onze nieuwste kennispublicatie in de materie van brandveiligheid van grote brandcompartimenten.

Brafon Brandveiligheidsmanagement doneert aan Stichting Vitesse Betrokken | 22-12-2021

Brafon Brandveiligheidsmanagement heeft ook dit jaar aan het eind van het jaar een donatie gedaan aan een goed doel. Dit jaar doneert Brafon een bedrag aan Stichting Vitesse Betrokken. De donatie is een alternatieve invulling voor de traditionele kerstgeschenken voor relaties.

IFV onderzoekt vluchtveiligheid woongebouwen | 08-12-2021

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderzoek gedaan naar de vluchtveiligheid van bestaande woongebouwen. Het IFV heeft hiervoor 32 woongebouwen bezocht en geïnspecteerd op vluchtveiligheid. Duidelijk werd dat er aan veel woongebouwen wat schort qua vluchtveiligheid.

Kennispublicatie  Welke regels huisvesting van dak en thuislozen | 05-11-2021

In Nederland zijn er diverse opvanglocaties waarbinnen dak- en thuislozen worden opgevangen. In de huidige bouwregelgeving zijn geen specifieke eisen opgenomen met betrekking tot de dak- en thuislozen en hun huisvesting. Uiteraard dienen de huisvestinglocaties te voldoen aan de vigerende eisen gesteld in het Bouwbesluit 2012. Echter is het vaststellen van de juiste gebruiksfunctie een aspect wat in veel gevallen tot discussie leidt. Erg belangrijk, want op basis van de gekozen gebruiksfunctie worden de te toetsen voorschriften vastgesteld. In onze nieuwste kennispublicatie wordt hieromtrent inzicht verschaft.

Aanscherping brandklasse eisen | 03-11-2021

De brandklasse-eisen voor gevels worden aangescherpt. Dat schrijft Minister Kajsa Ollongren deze week in een brief aan de Tweede Kamer. De brief volgt op de reactie van de minister na de aanbevelingen van de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB). De adviescommissie deed onderzoek naar aanleiding van de brand in de Londense Grenfell Tower.

Nieuwe unieke opleiding Brandveiligheid van maatschappelijk vastgoed | 18-10-2021

Bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid van uw vastgoed? En wilt u leren om een goed brandveiligheidsbeleid op te stellen. Volg dan de opleiding Brandveiligheid van vastgoed van ons zusterbedrijf Obex Opleidingen. Raak niet verstrikt in het complexe verhaal van brandveiligheid, maar leer aan welke wetten, regels en voorschriften uw vastgoed moet voldoen op het terrein van brandveiligheid en hoe u de brandveiligheid van uw vastgoed waarborgt!

Kennispublicatie Zelfsluitende brandwerende deuren woongebouw  | 23-09-2021

Zelfsluitende brandwerende deuren kunnen een significant positieve bijdrage leveren aan de overlevingscondities en de vluchtveiligheid bij een brand. Uit onderzoek van het IFV blijkt dat in 2020 vijftig woningbranden met dodelijke afloop zijn geregistreerd. In 52% van de fatale woningbranden werd genoemd dat er sprake was van dichte deuren of ramen, waardoor brand en/of rook zich niet verder konden uitbreiden. De kennispublicatie van deze maand duikt in de regelgeving rondom zelfsluitende deuren.

Brafon Brandveiligheidsmanagement ondersteunt Vitesse G-Trofee | 31-08-2021

En of we er zin in hebben! Momenteel worden de laatste voorbereidingen getroffen voor onze hulp aan de Vitesse G-Trofee. Brafon Brandveiligheidsmanagement is morgen aanwezig op sportcomplex Papendal om Vitesse te ondersteunen bij dit speciale sportevenement dat speciaal wordt georganiseerd voor mensen met een beperking. Brafon kijkt er naar uit om alle deelnemers een onvergetelijke dag te bezorgen.

Kennispublicatie Brandveilig gebruik van woongebouwen  | 27-08-2021

De nieuwjaarbrand in de galerijflat in Arnhem (2020) heeft geleid tot veel ophef en discussie op gebied van brandveiligheid in woongebouwen. Bouwkundig en installatietechnisch, maar met name op het gebied van brandveilig gebruik.  Wie is verantwoordelijk voor het brandveilige gebruik binnen een woongebouw? Op welke wijze kan en moet toezicht zijn georganiseerd? En op welke wijze is dit wettelijk vastgelegd? In deze kennispublicatie geven wij u inzicht in de bovenstaande vragen.  

Rapport met brandveiligheidsmaatregelen voor parkeergarages met elektrische voertuigen | 26-07-2021

De brandveiligheidsrisico’s in onder andere parkeergarages worden steeds groter door de stevige opkomst van elektronisch aangedreven voertuigen. Het was één van de redenen dat het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) medio 2020 het rapport Brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen uitbracht. Inmiddels is er een nieuwe versie uit, waarin actuele resultaten van recent uitgevoerd onderzoek en de te verwachten toekomstige regelgeving voor parkeergarages wordt beschreven.

Onderzoeksraad roept op tot betere controle op brandveiligheid van flats met één vluchtroute  | 14-07-2021

De controle op de brandveiligheid van flatgebouwen met slechts één vluchtroute moet beter. Dat is één van de conclusies die de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) publiceerde in het onderzoeksrapport naar aanleiding van de Arnhemse flatbrand op nieuwjaardag 2020. Bij die brand vielen twee dodelijke slachtoffers.

Kennispublicatie Waarom moet u een strategisch en operationeel hoofd bhv hebben | 24-06-2021

Het inrichten van een goede BHV-organisatie maakt onderdeel uit van het volledige brandveiligheidsproces. Een veelgehoorde term binnen de bedrijfshulpverlening is het Hoofd BHV. De taken van het Hoofd BHV zijn op te delen in Strategische en Operationele taken. Maar waarom is het zo belangrijk dat uw organisatie een Strategisch hoofd BHV én een Operationeel Hoofd BHV heeft?

Sprinkerinstallatie verplichten in parkeergarages onder hoogbouw | 17-06-2021

Een sprinklerinstallatie moet vanaf 2022 naar verwachting verplicht worden aangebracht bij nieuw te bouwen parkeergarages onder hoge gebouwen waarin geslapen wordt. Die verplichting wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) opnemen in het nog te introduceren Besluit Bouwwerken Leefomgeving. Het Instituut Fysieke Veiligheid is gevraagd om een inhoudelijke onderbouwing voor de eis op te stellen en heeft hiervoor een rapport beschikbaar gesteld.

Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2022 | 27-05-2021

De inwerkingtreding van de aanstaande Omgevingswet is definitief uitgesteld naar 1 juli 2022. Tot op heden stond de inwerkingtreding gepland op 1 januari 2022 maar die datum noemt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer niet haalbaar. Het uitstel van deze wet geeft de overheid meer tijd om op een zorgvuldige manier de wet te introduceren.

Kennispublicatie Bewakingsomvangen van brandmeldinstallaties | 27-05-2021

Voor bepaalde gebouwen is de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie wettelijk vereist. Vanuit het Bouwbesluit 2012 kan worden bepaald of een brandmeldinstallatie verplicht is. Maar hoe wordt een bewakingsomvang bepaald en hoe wordt dit allemaal vastgelegd?

Diploma Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallatie behaald door twee collega's | 21-05-2021

Onze collega's collega’s Pieter Peeters en Bart Lohuis hebben deze maand hun diploma Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallatie ontvangen. Beide collega's volgden de gelijknamige opleiding bij onze zusterorganisatie Obex Opleidingen en hebben nu in één keer het examen met goed gevolg afgelegd.

Kennispublicatie CE-markering en brandveiligheid | 29-04-2021

In Nederland wordt een groot aantal verschillende brandwerende bouwproducten toegepast. Wanden, isolatiematerialen, leidingen, deuren, brandwerende applicaties en beglazingen zijn slechts enkele voorbeelden hiervan. Elk bouwproduct moet voldoen aan bepaalde eisen om gebruikt en verwerkt te mogen én kunnen worden. Dit geldt hiermee uiteraard ook voor brandwerende bouwproducten. Om u meer kennis over deze kwaliteitsverklaringen te geven bieden wij met deze kennispublicatie een uiteenzetting van deze verklaringen aan.

Brafon blijft vier jaar langer aan Vitesse verbonden | 16-04-2021

Brafon Brandveiligheidsmanagement blijft langer aan de businessclub van Vitesse verbonden.  Afgelopen jaar traden we toe tot de businessclub, en ondanks alle beperkingen wegens het coronavirus, is de samenwerking succesvol. Brafon Brandveiligheidsmanagement heeft zich daarom dan ook voor nog eens vier jaar aan Vitesse verbonden.

Kennispublicatie: Brandwerende deuren in bestaand vastgoed | 02-04-2021

Brandwerende deuren, ze zijn er in een grote diversiteit. Brandwerende deuren moeten beproefd zijn en vervolgens geclassificeerd worden, maar in de praktijk blijkt dat deze certificaten (en/of de hierbij horende testrapporten) bij nagenoeg elk bestaand bouwwerk, ouder dan 10 jaar, ontbreken. Welke oplossingen zijn er wanneer deze certificaten ontbreken? En op welke wijze kan gebruik worden gemaakt van de onlangs herziene richtlijn ‘Beoordeling brandwerende puiconstructies’? In deze kennispublicatie nemen wij u mee in deze regelgeving.

Kennispublicatie Veilig vluchten het gebruik van vluchtmatrassen  | 25-02-2021

Veilig vluchten is één van de primaire doelen vanuit de brandveiligheidsvoorschriften. Ontruimen heeft hierbij een belangrijke rol. In een groot aantal gebouwen is het goed ontruimen zelfs essentieel. Het gebruik van hulpmiddelen kan ondersteunen bij een goede, veilige  en efficiënte ontruiming. De ontruimingsorganisatie dient bekend te zijn met het gebruik van aanwezige/benodigde hulpmiddelen, zoals vluchtmatrassen. 

Richtlijn voor beoordeling mate van brandwerendheid bestaande puiconstructies | 19-02-2021

​De kwaliteit van bestaande puiconstructies betreffende brandveiligheid kan vanaf nu worden getoetst aan de hand van de onlangs gepubliceerde richtlijn van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Afgelopen week publiceerde het RVB de richtlijn als pragmatisch instrument voor de kwaliteitsborging van puiconstructies.

Kennispublicatie onderhoud van brandmeld en ontruimingsalarminstallatie | 29-01-2021

De situatie aangaande onderhoud aan een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie verandert met ingang van de Omgevingswet. Momenteel is de onderhoudsnorm NEN 2654 (deel 1 en 2) wettelijk aangestuurd (aanvullend op de zorgplicht). Dit is vanuit een uitvoeringsbesluit vanuit de Omgevingswet (het BBL) niet meer het geval. In dit BBL is enkel benoemd dat het onderhoud van een vereiste brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie adequaat uitgevoerd moet worden. Maar wat wordt bedoeld met adequaat onderhoud?

Brafon Brandveiligheidsmanagement steunt het goede doel | 22-12-2020

Brafon Brandveiligheidsmanagement heeft vorig week een donatie gedaan aan het goede doel Spieren voor Spieren. Vitesse-doelman Remko Pasveer, die zich als ambassadeur inzet voor de stichting nam vorige week de donatie dankbaar in ontvangst.

Kennispublicatie Brandkleppen en vlinderkleppen  | 03-12-2020

Om luchtkanalen die door brandwerende scheidingconstructies voeren brandwerend te kunnen afdichten, moeten vlinderkleppen of brandkleppen worden aangebracht. Bij luchtkanalen tot 200 mm dikte wordt in bepaalde situaties gekozen om een vlinderklep toe te passen. Bij grotere doorsneden worden normaliter brandkleppen toegepast. Met deze kennispublicatie proberen wij u wat inzicht te geven in de wet-en regelgeving en gaan in op de werking van de kleppen.

Kennispublicatie: Onderzoek rookverspreiding in woongebouwen | 05-11-2020

Afgelopen jaar is door de Brandweeracademie, de Veiligheidsregio Utrecht en Brandweer Nederland praktijkonderzoek gedaan naar rookverspreiding. Dit onderzoek vondt plaats in een leegstaand woon-zorgcentrum in Oudewater. Hieromtrent is onlangs een onderzoeksrapport verschenen, waarin de resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd. In deze kennispublicatie wordt u bijgepraat over dit onderzoek, de conclusies die het onderzoek heeft opgeleverd en onze zienswijze hierop.

Kennispublicatie: Brandveiligheid van hoogbouw | 29-09-2020

De brand in de Grenfell Tower in London (2017) heeft geresulteerd in veel discussie over de brandveiligheid van hoge gebouwen. Met name aangaande het aspect branduitbreiding, rookverspreiding en vluchtveiligheid is een nadere beschouwing benodigd. Centraal staat de vraag welke brandveiligheidsvoorschriften er gelden voor de hoogbouw. Met deze kennispublicatie proberen wij u hierin wat extra inzicht te geven.

Kennispublicatie: Onderhoud aan doorvoeringen in brandwerende scheidingsconstructies | 30-07-2020

In een gebouw, dat voorzien is van brandwerende scheidingsconstructies, voeren nagenoeg altijd doorvoeringen door brandscheidingen heen, ten denken aan luchtkanalen, vuilwaterafvoeren e.d. Vanuit de regelgeving is het vereist om deze te voorzien van een brandwerende afdichting, zodanig dat geen afbreuk wordt gedaan aan de brandwerendheid van deze brandscheidingen.

Kennispublicatie: Brandveiligheid in parkeergarages en elektrische auto's | 15-04-2020

​Als gevolg van de verduurzaming van de energievoorzieningen en de snelle ontwikkelingen van de technologieën op dit gebied neemt het aantal elektrische auto’s op Nederlandse wegen alsmaar toe. Om het gebruik van voertuigen aangedreven door niet fossiele brandstoffen te stimuleren en te faciliteren worden er steeds meer oplaadpunten in parkeergarages gerealiseerd. Maar welke invloed heeft deze ontwikkeling op de brandveiligheid van parkeergarages?

Kennispublicatie: Brandgevaarlijke opslag in beschermde vluchtroute | 05-03-2020

De brand in een Arnhemse woonflat, in de nieuwjaarsnacht, heeft de discussie over de brandveiligheid van woongebouwen en het hierin vereiste brandveilige gebruik doen oplaaien. Brafon Brandveiligheidsmanagement deelt in deze kennispublicatie de wettelijke eisen rondom brandgevaarlijke opslag in beschermde vluchtroutes.
Klik hier voor ons nieuwsarchief >
Contact

Direct contact met Brafon

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Brafon: 088 0088345

E-mail info@brafon.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Tesmo en Obex
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Dankzij een breed portfolio op het gebied van brandveiligheid kan Brafon u adviseren en ontzorgen voor uw complete vastgoedbestand.

Opleidingen

Obex is al bijna twintig jaar de meest betrouwbare opleider op het gebied van brandveiligheid en brandmeldinstallaties.

Obex leidt vakmensen op die meer willen leren op het gebied van bouwkundige en installatietechnische brandveiligheid.

Top