Brandveiligheidsmanagement

Bel met Brafon: 088 - 008 83 45

Kennispublicatie: Brandveiligheid in parkeergarages en elektrische voertuigen 

22-09-2023 |

Kennispublicatie: Brandveiligheid in parkeergarages en elektrische voertuigen 

 

Als gevolg van de verduurzaming van de energievoorzieningen en de snelle ontwikkelingen van de technologieën op dit gebied neemt het aantal elektrische auto’s op Nederlandse wegen alsmaar toe. Om het gebruik van voertuigen aangedreven door niet fossiele brandstoffen te stimuleren en te faciliteren worden er steeds meer oplaadpunten in parkeergarages gerealiseerd. Maar welke invloed heeft deze ontwikkeling op de brandveiligheid van parkeergarages? Gezien op dit moment de vigerende Nederlandse bouwregelgeving nog geen specifieke eisen m.b.t. het opladen van elektrische auto’s in parkeergarages bevat en de repressieve mogelijkheden voor brandbestrijding door de brandweer gelimiteerd zijn, worden in deze kennispublicatie een aantal adviezen aangaande het parkeren en opladen van elektrische voertuigen gepresenteerd. Deze kennispublicatie is primair bedoeld om het beleid van woningcorporaties vast te stellen en is een vervolg op een eerder door Brafon uitgebrachte kennispublicatie.  

 

Ten eerste dient vermeld te worden dat een verbod op het parkeren en opladen van elektrische voertuigen in (ondergrondse) besloten parkeergarages (met eventueel bovengelegen woonfuncties en/of andere verblijfsruimten) vanuit het brandveiligheidsoogpunt op basis van het gebouw specifieke risicoprofiel altijd voorkeur heeft. Bij nieuwe aanvragen voor oplaadvoorzieningen is het advies om potentiële locaties voor oplaadvoorzieningen op straatniveau (buitensituatie) nabij het gebouw te inventariseren.  

 

Op basis hiervan is het beleid van diverse woningcorporaties dat een nieuwe aanvraag voor het realiseren van laadvoorzieningen in een (besloten) parkeergarage in eerste instantie dient te worden afgewezen en bij de afdeling verhuur kenbaar te worden gemaakt. Indien het door de eigenaar/gebruiker(s) niet gewenst en/of mogelijk is om enkel voertuigen aangedreven door fossiele brandstoffen in een (ondergrondse) besloten parkeergarage toe te staan, wordt geadviseerd de hierna benoemde (bouwkundige, installatietechnische en organisatorische) maatregelen te nemen om te voorzien in een acceptabel niveau van (brand-)veiligheid. Belangrijk hierbij te vermelden is dat algemene praktische maatregelen worden benoemd om het risico op het stallen en opladen van elektrische voertuigen te beheersen. Elke parkeergarage is anders en vraagt daarom om maatwerk per situatie. 

 

Bouwkundige maatregelen 

 • Laadpalen dienen nabij de brandweeringang te worden geplaatst. Hierdoor is een brand in een elektrisch voertuig door de brandweer goed bereikbaar en kan het voertuig (eventueel) door de hulpverleningsdiensten uit de parkeergarage worden gesleept. Dit impliceert dat geen laadpunten diep in de parkeergarage mogen worden geplaatst. 

 • Laadpalen mogen niet nabij de ventilatietoevoer van de parkeergarage (zoals een open gevel van de garage) worden geplaatst. Hiermee kan worden voorkomen dat rook in de richting van de garage wordt verspreid.  Bij voorkeur dienen laadvoorzieningen dicht bij afvoerkanalen van ventilatiesystemen worden gerealiseerd. Hierdoor kunnen giftige en bijtende verbrandingsgassen (deels) worden afgevoerd.  

 • Indien de beoordelingspunten voor het bepalen van de strategische locatie voor het realiseren van de laadvoorzieningen op basis van de hierboven benoemde punten tegenstrijdig zijn, prevaleert de realisatie nabij de brandweeringang t.b.v. een repressieve brandweerinzet. 

 

 

 • Laadpalen dienen op één geconcentreerde plaats in de parkeergarage te staan. Deze locatie dient bij de toegang van de parkeergarage duidelijk kenbaar te zijn vermeld. 

 • Laadpalen moeten worden voorzien van een aanrijbeveiliging of de oplaadvoorzieningen dienen op een plek te worden aangebracht waar aanrijden onmogelijk is. Hierdoor wordt beschadiging van de componenten en een eventueel hieruit resulterende kortsluiting voorkomen. 

 

Installatietechnische maatregelen 

 • De wettelijk verplichting van een sprinklerinstallatie in specifieke parkeergarages is een feit. Met de wijziging is in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving  (ingangsdatum 1 januari 2024) geregeld dat bij nieuw te bouwen parkeergarages onder gebouwen waarin wordt geslapen verplicht een automatische blusinstallatie moet worden toegepast.    

 • Vanuit de brandmeldinstallatie (vereist bij een omvang > 1.000 m²) dient bij een brand een sturing te worden verricht, waardoor alle laadvoorzieningen binnen de parkeergarage automatisch worden gedeactiveerd. Alle laadpalen dienen te worden voorzien van een voorziening (noodknop) waarmee bij calamiteiten in één handeling de laadvoorzieningen handmatig stroomloos kunnen worden uitgeschakeld.  

 • Nabij de hoofdentree (of een andere strategische plaats) dient een hoofdschakelaar aanwezig te zijn, waarmee in een handeling alle laadvoorzieningen stroomloos kunnen worden geschakeld. Dit betreft ook een voorschrift dat is opgenomen in het komende BBL. 

 • De gebouweigenaar dient een onderhoudsovereenkomst voor de laadvoorziening volgens de laatste technische inzichten af te sluiten. Alle laadvoorzieningen dienen periodiek adequaat door een hierin gespecialiseerd installatiebedrijf te worden onderhouden.  

 

Organisatorische maatregelen 

 • Bij de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie dienen met de Particuliere Alarmcentrale (PAC) afspraken te worden gemaakt met betrekking tot de verificatie van brandmeldingen (bij aanwezigheid van een brandmeldinstallatie) en het (indien nodig) alarmeren van de brandweer.  

 • De bewoners/gebruiker(s) dienen van de gebouweigenaar een instructie t.b.v. het veilig parkeren en opladen van elektrische voertuigen in de parkeergarage te ontvangen. Aanvullend wordt een instructie ‘Hoe te handelen bij brand’ verstrekt. Deze instructie dient o.a. de onderstaande elementen te bevatten: 

  • ‘Parkeer de auto bij een storing/foutmelding van het batterijmanagementsysteem niet in de garage, maar neem contact op met de dealer/onderhoudsbedrijf’ 

  • ‘Laad de auto alleen op met een goedgekeurde en niet beschadigde laadkabel’ 

  • ‘Voer direct onderhoud uit bij zichtbare defecten of beschadigingen van de laadvoorzieningen’ 

  • ‘Leg de oplaadkabels zodanig neer dat wordt voorkomen dat: 

   • Andere voertuigen over de kabel heenrijden; 

   • Een kabel achter een ander voertuig kan blijven haken, waardoor deze beschadigd raakt; 

   • Personen struikelen of blijven haken achter de oplaadkabel.’ 

  • ‘Hang de oplaadkabel op in een beugel die naast de laadpaal/-voorziening aanwezig is of berg deze zorgvuldig op in het voertuig’ 

  • ‘Stop het laadproces voordat de oplaadkabel wordt aan- of losgekoppeld van de laadpaal/-voorziening. Hiermee wordt vonkvorming voorkomen’ 

  • ‘Plaats geen brandbare spullen naast of boven de laadpalen/-voorzieningen’ 

  • ‘Controleer de oplaadkabel regelmatig visueel en laat deze bij beschadiging of defect direct herstellen of vervangen’ 

  • ‘Houd afstand bij het vrijkomen van gassen/rook’ 

  • ‘Stop in geval van calamiteit middels de noodknop het laadproces’ 

  • ‘Alarmeer de brandweer (via 112) en geef aan dat het een brand in een elektrisch aangedreven voertuig betreft’ 

  • ‘Vang de brandweer op en voorzie haar van noodzakelijke informatie’ 

 

 

Het bovenstaande schema is een stroomschema t.b.v. de beoordeling van woningcorporaties bij een aanvraag op het plaatsen van nieuwe laadvoorzieningen. Hierin zijn mogelijke oplossingsrichtingen opgenomen, dit mede gezien de bouwregelgeving niet voldoende handvatten biedt.  

 

Wilt u meer leren over brandveiligheid in parkeergarages?

Obex Opleidingen organiseert op 6 december 2023 een kennisdag Besluit Bouwwerken Leefomgeving & Brandveiligheid. Tijdens deze dag komt u alles te weten rondom brandveiligheid in combinatie met het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Ook brandveiligheid in parkeergarages in combinatie met het BBL wordt tijdens deze dag besproken. Wilt u meer informatie over deze dag? Kijk dan vooral op de website van Obex. 

 

Wilt u meer advies over brandveiligheid in parkeergarages?  

Brafon Brandveiligheidsmanagement kan u adviseren en ondersteunen bij het juiste advies over brandveiligheid in parkeergarages en elektrische voertuigen. Dankzij onze kennis kunnen wij u altijd helpen aan een moderne oplossing waarbij de veiligheid van uw vastgoed gerealiseerd en geborgd wordt.   

 

Pieter Peeters

Senior toezichthouder brandveiligheid / consultant brandveiligheid

 

Ontvang kennispublicaties in uw mailbox  

Wilt u de nieuwste kennispublicaties direct in uw mailbox ontvangen? Dat kan! Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang alle kennispublicatie zodra deze beschikbaar zijn.  

 

Nieuwsbrief

Contact

Direct contact met Brafon

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Brafon: 088 0088345

E-mail info@brafon.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Tesmo en Obex
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Dankzij een breed portfolio op het gebied van brandveiligheid kan Brafon u adviseren en ontzorgen voor uw complete vastgoedbestand.

Opleidingen

Obex is al bijna twintig jaar de meest betrouwbare opleider op het gebied van brandveiligheid en brandmeldinstallaties.

Obex leidt vakmensen op die meer willen leren op het gebied van bouwkundige en installatietechnische brandveiligheid.

Top